ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Π. Δόλγυρας, Π. Ανυφαντή, Ε. Γκαλιαγκούση, Α. Τριανταφύλλου, Α. Λαζαρίδης, Β. Νικολαΐδου, Ν. Κολέτσος, Α. Βαμβάκης, Μ. Μπιτέρνας, Π. Μαρούδας, Σ. Δούμα

Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή – Σκοπός

Το ουρικό οξύ έχει συσχετιστεί με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την αορτική σκληρία σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν τα επίπεδα του ουρικού οξέος σχετίζονται με υποκλινικούς  δείκτες μακροαγγειοπάθειας σε νορμοτασικά άτομα χωρίς συνοδές καρδιαγγειακές παθήσεις.

Υλικό και Μέθοδος

Μελετήθηκαν νορμοτασικά άτομα χωρίς συνοδά καρδιαγγειακά νοσήματα, οι οποίοι δεν ελάμβαναν οποιαδήποτε μορφή φαρμακευτικής αγωγής. Στους συμμετέχοντες προσδιορίσθηκε με την συσκευή Sphygmocor, η καρωτιδομηριαία ταχύτητα σφυγμικού κύματος (pulse wave velocity, PWV), ως δείκτης αορτικής σκληρίας, και η κεντρική αρτηριακή πίεση στην αορτή. Επίσης, μετρήθηκε το πάχος του έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδων (cIMT), με την χρήση υπερήχων.

Αποτελέσματα

Μελετήθηκαν συνολικά 223 άτομα ηλικίας 43,9±12,2 ετών, με επίπεδα συστολικής/διαστολικής αρτηριακής πίεσης ιατρείου 121,0±11,1/77,2±7,9 mmHg και μέση τιμή ουρικού οξέος 4,9±1,3 mg/dl. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των επιπέδων του ουρικού οξέος με την PWV (r=0,205, p=0,003) και την κεντρική συστολική (r=0,156, p=0,026) και διαστολική (r=0,235, p=0,001) πίεση της αορτής. Αντιθέτως, δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ ουρικού οξέος και του cIMT. Μετά από στάθμιση για άλλες μεταβλητές στην πολυπαραγοντική ανάλυση, τα επίπεδα του ουρικού οξέος αναγνωρίστηκαν ως επιπρόσθετος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας της PWV (beta=0,174, p=0,014).

Συμπεράσματα

Τα επίπεδα ουρικού οξέος αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα της ταχύτητας σφυγμικού κύματος, ακόμα σε έναν πληθυσμό σχετικά νέων, νορμοτασικών ατόμων χωρίς συνοδά καρδιαγγειακά νοσήματα.      

Ιατρείο Μπιτέρνας Μιχαήλ © 2024.