ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΥΠΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΥΞΗΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΥΠΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΥΞΗΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Ι. Ζαρίφης, Π. Αρσενίου, Π. Ανυφαντή, Ε. Γκαλιαγκούση, Α. Τριανταφύλλου, Α. Λαζαρίδης, Π. Δόλγυρας, Π. Μαρούδας, Μ. Μπιτέρνας, Σ. Δούμα

Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή – Σκοπός

Ο δείκτης Buckberg ή δείκτης υπενδοκαρδιακής βιωσιμότητας (subendocardial viability ratio, SEVR) έχει προταθεί ως εναλλακτική, μη επεμβατική λειτουργική μέθοδος αξιολόγησης της αιμάτωσης του μυοκαρδίου. Σκοπός ήταν να διερευνηθεί εάν σχετίζεται με τον κεντρικό αυξητικό δείκτη (Augmentation Index, AIx), έναν λειτουργικό δείκτη της περιφερικής κυκλοφορίας, σε νορμοτασικά άτομα χωρίς καρδιαγγειακές παθήσεις.

Υλικό και Μέθοδος

Μελετήθηκαν άτομα άνευ αγωγής και χωρίς γνωστά προβλήματα υγείας, με φυσιολογική αρτηριακή πίεση (ΑΠ) ιατρείου, όπως επιβεβαιώθηκε με την χρήση 24ωρης καταγραφής (Spacelabs 90207). Ο SEVR και ο AIx, σταθμισμένος για 75 παλμούς/λεπτό, προσδιορίστηκαν με την χρήση τονομετρίας επιπέδωσης στην κερκιδική αρτηρία (συσκευή Sphygmocor).

Αποτελέσματα

Συμπεριελήφθησαν 119 άτομα ηλικίας 44,7±12,9 ετών, εκ των οποίων οι 53 (44,5%) άνδρες, με ΑΠ ιατρείου 119,5±10,6/76,0±7,3 mmHg και 24ωρη ΑΠ 114,7±8,2/71,7±5,9 mmHg. Η μέση τιμή των SEVR και AIx στον πληθυσμό ήταν 156,5±23,2% και 17,6±15,3%, αντίστοιχα. Βρέθηκε πολύ ισχυρή αντίστροφη συσχέτιση του SEVR με τις σφύξεις (r=–0,574, p<0,001) και τάση προς στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον AIx (r=–0,176, p=0,055), όχι όμως και με την ΑΠ (ιατρείου ή 24ωρη). Υψηλότερες τιμές SEVR διαπιστώθηκαν στους άνδρες, έναντι των γυναικών (163,5±24,5% έναντι 150,9±20,6%, p<0,001). Στο μοντέλο μερικής συσχέτισης με διόρθωση για την ηλικία, το φύλο και τις σφύξεις, αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ SEVR και AIx (r=–0,234, p=0,012).

Συμπεράσματα

Ο SEVR, εκτιμώμενος μη επεμβατικά με την μέθοδο της τονομετρίας, παρουσιάζει συσχέτιση με τον AIx, ένα μέτρο του κύματος ανάκλασης και έμμεσο δείκτη αορτικής σκληρίας, ακόμα και σε έναν πληθυσμό σχετικά νέων, νορμοτασικών ατόμων χωρίς καρδιαγγειακά νοσήματα.     

Ιατρείο Μπιτέρνας Μιχαήλ © 2024.