Ο ρόλος του Παθολόγου

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Πρόκειται για ανάθεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και ευθυνών (entrustable professional activities- EPAs) μετά από ολοκλήρωση της απαραίτητης εκπαίδευσης.

Παρατίθενται κατωτέρω οι κυριότερες ανατιθέμενες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες (EPA), οι οποίες αποτελούνται από μικρότερες και πλέον στοιχειώδεις δραστηριότητες. Εκτίμηση και διαχείριση νέου ασθενούς στο Εξωτερικό Ιατρείο και συντονισμός της φροντίδας του σε όλα τα επίπεδα και στάδια φροντίδας.

1. Διαχείριση ασθενών με οξείες παθολογικές καταστάσεις σε όλα τα επίπεδα και στάδια φροντίδας.

2. Διαχείριση της φροντίδας ασθενών με πολύπλοκες ιατρικές καταστάσεις και/ή συννοσηρότητες σε όλα τα επίπεδα και στάδια φροντίδας.

Διαχείριση της μεταβίβασης της φροντίδας ασθενών που διακομίζονται σε άλλα νοσηλευτικά τμήματα ή κέντρα.

3. Διαχείριση της μεταβίβασης της φροντίδας παιδιατρικών ασθενών κατά το στάδιο μετάπτωσης στην εφηβεία.

4. Διεξαγωγή παθολογικής συμβουλευτικής εξέτασης σε μη παθολογικές ειδικότητας.

5. Υποδοχή και διαχείριση ασθενών με οξέα προβλήματα που εισάγονται από το ΤΕΠ στην Κλινική.

6. Διαχείριση ασθενούς στην Κλινική με παρόξυνση χρόνιου νοσήματος.

7. Οργάνωση και καθοδήγηση συνάντησης για συζήτηση σοβαρών θεμάτων (π.χ. άσχημα νέα, φροντίδα ασθενούς στο τέλος της ζωής του) με τον ασθενή και/ή την οικογένειά του.

8. Λήψη αρχικού ιστορικού, διενέργεια φυσικής εξέτασης και προγραμματισμός διαχείρισης σε ασθενείς του εξωτερικού ιατρείου.

9. Εξασφάλιση της συνέχεια της φροντίδας και προγραμματισμός τακτικών επισκέψεων ελέγχου ασθενών με πολλαπλά χρόνια προβλήματα.

10. Διαχείριση ασθενών με χρόνια νοσήματα σε όλα τα επίπεδα και στάδια φροντίδας

11. Διαμόρφωση ασφαλούς σχεδίου χορήγησης εξιτηρίου σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Κλινική ή Μονάδα οξείας φροντίδας.

12. Διαλογή ασθενών στο κατάλληλο επίπεδο φροντίδας.

13. Παροχή περιεγχειρητικής φροντίδας.

14. Αξιολόγηση ιατρικών πληροφοριών για παροχή βασισμένης σε αποδείξεις ιατρικής φροντίδας.

15. Αναγνώριση και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και καταστάσεων.

16. Επιτυχής εφαρμογή επείγουσας διεπιστημονικής φροντίδας ασθενών που νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική.

17. Συντονισμός ομάδας ιατρών για τη διαχείριση πολλαπλών ασθενών και συνεργασία με διεπιστημονικές ομάδες.

18. Παροχή κατανοητών ιατρικών πληροφοριών στους ασθενείς, στο συγγενικό τους περιβάλλον και σε μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.

19. Αναγνώριση και διάγνωση συχνών μη παθολογικών καταστάσεων (χειρουργικές, νευρολογικές, δερματολογικές κ.λπ.) και κατάλληλη παραπομπή του ασθενούς για συνέχιση φροντίδας.

20. Ικανότητα αναγνώρισης και συνδιαχείρισης ασθενών με περίπλοκες καταστάσεις που χρειάζονται περίθαλψη από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (νοσηλεία στο νοσοκομείο ή στα εξωτερικά ιατρεία).

21. Αναζήτηση και λήψη πληροφοριών για την καλύτερη δυνατή άσκηση της Παθολογίας σε προσωπικό επίπεδο στην καθημερινή πρακτική καθώς και εκπαίδευση άλλων (επιστημονικές συναντήσεις κ.ά.).

22. Αναγνώριση των ενδείξεων και της ανάγκης παροχής παρηγορητικής φροντίδας και επικοινωνία με ειδικούς της παρηγορητικής ιατρικής.

23. Παροχή με ορθό τρόπο οδηγιών και συμβουλών στους ασθενείς.

24. Παροχή υποστήριξης σε κάθε ασθενή με εκπροσώπησή του, στήριξη και συνεργασία μαζί του.

25. Συνεχή φροντίδα βελτίωσης της ασφάλειας των ασθενών.

26. Αναζωογόνηση, σταθεροποίηση και φροντίδα ασταθών ή βαρέως πασχόντων ασθενών σε κριτικό στάδιο και διακομιδή αυτών στη ΜΕΘ.

27. Ικανότητα διενέργειας γενικού προληπτικού ελέγχου (screening) και προληπτικής φροντίδας που αντιστοιχεί στην ηλικία του ασθενούς.

28. Αναγνώριση και αντιμετώπιση κάθε ανάγκης ποιοτικής βελτίωσης στο κλινικό περιβάλλον

29. Βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας την ιατρικής φροντίδας τόσο σε επίπεδο ασθενούς όσο και συστήματος.

30. Παροχή τηλεφωνικής διαχείρισης σε ασθενείς του Εξωτερικού Ιατρείου σε επείγουσες καταστάσεις.

31. Παροχή φροντίδας σε ξενόγλωσσους ασθενείς στην Κλινική ή στο Εξωτερικό Ιατρείο με τη βοήθεια μεταφραστή.

32. Καταστρώνει και χρησιμοποιεί ένα πλάνο διαχείρισης που βασίζεται στην μελέτη και ανασκόπηση του ιατρικού φακέλου και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων τους για ασθενείς του Εξωτερικού Ιατρείου.

33. Παροχή ιατρικής φροντίδας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς που δυσκολεύονται να αναζητήσουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

34. Συμμετοχή και καθοδήγηση σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση νοσηλευομένων ασθενών.

35. Εκτέλεση των συνήθων στην Εσωτερική Παθολογία ιατρικών πράξεων και χειρισμών (οσφυονωτιαία παρακέντηση, παρακέντηση πλευριτικού υγρού, τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής, αναρρόφηση αρθρικού υγρού κ.ά.).

36. Διενέργεια ερευνητικής εργασίας (π.χ. για μεταπτυχιακό τίτλο, δίπλωμα, ποιοτική βελτίωση, ευκαιρίες εκπαίδευσης και άλλα).

37. Επιδίωξη συνεχούς και διά βίου μάθησης.

38. Επίδειξη σωστής επαγγελματικής συμπεριφοράς σε κάθε περίσταση

Ιατρείο Μπιτέρνας Μιχαήλ © 2024.