Κορωνοϊός SARS-CoV2 (COVID-19) και Υπέρταση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Ποια η θέση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης
για τη σχέση υπέρτασης, αντιυπερτασικής θερα-
πείας και λοίμωξης με τον κορωνοϊό Covid-19;
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Υπέρτασης δημοσίευσε την επίσημη θέση της στο
θέμα αυτό με τα κάτωθι 5 σημεία (με την προφανή
επιφύλαξη ότι η δήλωση ισχύει με βάση τα τωρινά
δεδομένα)12:

 1. Δεν υπάρχει καθαρή απόδειξη ότι η υπέρταση
  αυτή καθαυτή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο μόλυν-
  σης με COVID-19. Συνεπώς οι υπερτασικοί ασθενείς
  θα πρέπει να ακολουθούν τις ίδιες προφυλάξεις με
  τους συνομηλίκους τους και τους έχοντες ίδιο προφίλ
  συννοσηροτήτων.
 2. Σε υπερτασικούς ασθενείς με μόλυνση COVID-
  19 η θεραπεία με ACEI ή αναστολείς των υποδοχέων
  Ang II πρέπει να συνεχίζεται κανονικά υπό τις οδηγίες
  των θεραπόντων ιατρών βάσει των 2018 ESC/ESH
  κατευθυντήριων οδηγιών.
 3. Τα υπάρχοντα δεδομένα δεν υποστηρίζουν υπε-
  ροχή ή υστέρηση των ACEI ή των αναστολέων των
  υποδοχέων Ang II σε ασθενείς με μόλυνση από τον
  COVID-19.
 4. Σε ασθενείς με μόλυνση με COVID-19 και σο-
  βαρή συμπτωματολογία, τα φάρμακα που μπλοκά-
  ρουν το ΣΡΑ πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να
  διακόπτονται σε εξατομικευμένη βάση λαμβάνοντας
  υπόψη τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες.
 5. Περαιτέρω έρευνα για την επίδραση της υπέρ-
  τασης αλλά και των αντιυπερτασικών φαρμάκων στην
  έκβαση των ασθενών με μόλυνση από κορωνοϊό
  COVID-19 είναι αναγκαία.

Ιατρείο Μπιτέρνας Μιχαήλ © 2024.